sobota, 14 listopada 2015

Zmiana rozmiaru grafiki do transferu // How to change size of the image for transfer

Często zdarza się, że do musimy zmienić rozmiar grafiki, której chcemy użyć np. do transferu. Jak to zrobić jeśli na naszym komputerze nie mamy programu graficznego bardziej zaawansowanego niż Paint?

Polecam do tego Microsoft PowerPoint. W tym programie szybko, w miarę łatwo i wygodnie dostosujemy grafikę do naszych potrzeb.

Rodzaje zmian w grafice:

1. Powiększenie.

Ze swojej strony odradzam powiększanie jakiejkolwiek grafiki, w większości przypadków rozmaże nam się, wyjdą piksele i inne nieprzyjemności ;) (oczywiście są rodzaje plików graficznych, które nie stracą na jakości podczas powiększania - grafika wektorowa - ale zwykle nie dysponujemy takimi plikami przy decoupage).

2. Pomniejszanie

Załóżmy, że mam dość duży obrazek (w moim przypadku 20,01 cm x 13,13 cm), natomiast moja zakłada ma mieć wymiar 10 cm x 5 cm.

- otwieramy PowerPointa
- przeciągamy plik z obrazkiem na pustą kartkę
- dwukrotnie klikamy na obrazek
- szukamy zakładki rozmiar, po kliknięciu na nią sprawdzamy czy jest zaznaczona opcja zablokuj współczynnik proporcji (jeśli nie będzie zaznaczona, to przy zmianie rozmiaru wszystko nam się porozciąga)


- ustawiamy jedną z wartości (tutaj: wysokość na 10 cm)

- druga wartość zmieni się automatycznie po kliknięciu OK i nasz obrazek się pomniejszy- sprawdzamy ponownie rozmiar obrazka. Jeśli miał on odpowiednie proporcje, to może się zdarzyć, że wszystko nam się samo dobrze ustawi (Jeśli różnica to parę milimetrów możemy odrobinę rozciągnąć obrazek, raczej nie będzie to widoczne na wydruku. Rozciągamy odznaczając opcję zablokowania współczynnika proporcji i zmieniając dane w szerokości bądź wysokości obrazka).

Zwykle jednak grafikę trzeba będzie dociąć.

3. Docinanie grafiki.

- z paska narzędzi Obraz wybieramy opcję Przytnij
- wokół grafiki pojawią nam się czarne znaczniki, ich przeciągnięcie spowoduje przycięcie obrazu

 
- przesuwamy boczny znacznik, przycinając szerokość obrazka (w menu Rozmiar z poprzedniego podpunktu możemy sprawdzić czy wszystko nam się dobrze przycięło).


Do pełnych 10 cm zabrakło mi na tyle niewiele, że mogę to pominąć albo ręcznie rozciągnąć.

4. Dodatkowo

- jeśli nie mamy paska narzędzi Obraz wywołujemy go klikając prawym przyciskiem myszy na obrazek i szukamy odpowiedniej opcji.
- dla ułatwienia przycinania obrazka możemy wyświetlić linijkę z menu Widok - Linijka

W razie pytań piszcie w komentarzach. :)


Often you need to change the size of the image that you want to use for decoupage (transfer for example). How to do it if you have only Paint as your most advanced graphic software?


As a better alternative I recommend Microsoft PowerPoint. In this program you can quickly and rather easily change image size.

Type of changes:

1. Enlarging.

I don't advise enlarging images, most of the time it will get blurry and pixels will become visible (sure, there are some types of image files that won't loose thier quality during enlargment – for example vectors – but for decoupage we usually don't use this type of files).

2. Reducing

Lets say I have a big picture (in my case 20,01 cm x 13,13 cm), but my bookmark should be 10 cm x 5 cm.

- open PowerPoint;
- drag image file to page;
- double click on image;
- find option Size, click it and make sure that you have the option lock aspect ratio checked (if not, it will go bad during changing image size ;));


- set on one of the values (in this case: height 10 cm);

- secound value will change automaticly after clicking OK, now your image should change its size;- now check again the image size. If you were lucky and your image had good proportions everything is done. (if the difference is really small you can change it manualy after unchecking the lock aspect ratio option).

Unfortunately usually you won't be that luck, and you will have to crop the image.

3. Cropping the image:

- on the Picture toolbar choose the option Crop;
-  you will see some black markers around the image, moving them will crop the image;

 
- move side marker to crop the width (in size menu you can check if you have good image size).


As you see, I have height set to 9,99 cm. I can ignore it or change it manualy.

4. Extra

- If you don't see the Picture toolbar, you can make it appear by clicking right mouse button on the image and choosing the proper option.
- to make cropping easier use the ruler (it is available in menu View - Ruler).

If you have any questions, ask in comments :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz